DETAILY PROJEKTU

POZRIEŤ DETAILY

RODINNÉ DOMY LAZANY

Investor: BAU+ B Development, s.ro., Lúčna 5341/1, 972 17 Kanianka

Projekt rieši výstavbu nového rodinného domu v obci Lazany, okres Prievidza. Objekt je v mieste stavby mierne svahovitý so spádom smerom na západ. Objekt je navrhnutý ako samostatný dilatačný celok. Stavba je navrhnutá prízemná, jednopodlažná nepodpivničená s plochou strechou.

Pôdorysné rozmery navrhovaného objektu sú cca. 10,11 x 18,30 m. Stropná konštrukcia nad prízemím je drevená trámová, medzi ktoré sú kladené vrstvy izolácie strechy. Strešná krytina je z povlaková na drevenom záklope.

Popis architektonického riešenia dispozície

Urbanistické riešenie

Poloha a umiestnenie objektu objektu sú zrejmé z celkovej situácie stavby. Objekt je navrhnutý ako obdĺžnik celkového rozmeru 10,11 x 18,30 m. Hlavný vstup na pozemok bude na severozápadnej strane parcely prístupný z navrhovanej prístupovej komunikácie z dlažby Premac Ex. Hlavný vstup do objektu je na severozápadnej strane pozemku, prestrešená terasa sa nachádza na juhozápadnej strane pozemku. Automobilové státie je vyriešené na severozápadnej strane od navrhovaného objektu rodinného domu.

Architektonické riešenie

Objekt je navrhnutý ako samostatný dilatačný celok. Samotný rodinný dom je rozdelený na dve hlavné funkčné zóny – spoločenskú (obývacia izba a kuchyňa) a súkromnú časť (izby, spálňa).

Základové konštrukcie

Základový pás pod obvodovou a vnútornou stenou bude šírky 600 mm. Všetky základové pásy v objekte budú z betónu triedy C 20/25 (B25). Pre zvýšenie tuhosti v dôsledku nerovnomerného sadania doporučujem základové pásy konštrukčne vystužiť prútmi betonárskej výstuže triedy (R) 10 505.

Podkladný betón bude vystužený pri oboch povrchoch sieťovinou Q 131. Do podlahového betónu v celom objekte je nutné použiť konštrukčnú výstuž Q 131. Pod stĺpom v časti závetria je nutné rozšíriť základy a vytvoriť základovú pätku rozmeru 500/500mm.

Zvislé a vodorovné konštrukcie

Obvodové a vnútorné nosné steny I. NP budú murované z tvárnic Porfix hr. 300 mm a murivom Porfix hr. 250 mm na spojovaciu maltu. Deliace priečky sú murované z presných tvárnic Porfix hrúbky 150 a 100 mm na spojovaciu maltu. Tieto priečky je potrebné kotviť do nosných stien podľa technologického predpisu firmy Porfix.

V prípade neukotvenia priečky do stropnej konštrukcie (náš prípad) je nutné tieto priečky ukončiť železobetónovým vencom výšky min. 150 mm z betónu triedy C20/25 (B25), ktorý bude konštrukčne vystužený oceľou a previazaný bude s nosnými vencami na po obvode objektu.

Vodorovné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie tvorí u Rodinného domu stropná konštrukcia nad prízemím, ktorá je navrhnutá drevená trámová, nosná pre konštrukciu podhľadu a súčasne má stužujúcu funkciu. Stropná konštrukcia je celá navrhnutá z reziva triedy S I (C22). Stuženie krovovej konštrukcie zabezpečuje samotný tvar strešnej konštrukcie. Po obvode budú jednotlivé stropné trámy kotvené priamo do venca objektu, ktorý bude spojitý po celom obvode objektu. V krove sú navrhnuté prvky jednotlivých dimenzií:

  • krokvy klasické 80/220, a – cca. 833
  • trám nad terasou 160/220
  • stĺp na terase 160/160

Na celej strešnej konštrukcii bude vyhotovené debnenie z OSB dosiek hrúbky 25 mm, kladené ako spojité min. cez dve polia strešných trámov. Vence v rodinnom dome sú navrhnuté z betónu triedy C 20/25 (B25).

Hlavná nosná výstuž je navrhnutá Ø R12 a rozdeľovacia výstuž bude Ø R6, v osových vzdialenostiach a = 150 a 200 mm. Prievlaky v objekte sú navrhnuté monolitické železobetónové. Navrhnuté sú z betónu triedy C 20/25 (B25). Hlavná nosná výstuž je navrhnutá Ø R12 a rozdeľovacia výstuž bude Ø R6. Osová vzdialenosť rozdeľovacej výstuže je 150 – 200 mm. Nad dverami v nenosných priečkach sú navrhnuté preklady Porfix, ich minimálne uloženie je 150 mm.

Izolácie

Tepelná izolácia strechy je na báze minerálnej vlny kladená medzi drevené stropnice a pod a nad stropnicami, hr. izolácie 220 + 100 + 50mm. Podlahové konštrukcie budú zateplené podlahovým polystyrénom hr. 100 mm. Obvodové železobetónové preklady a vence sú z vonkajšej strany zateplené tepelnou izoláciou hrúbky 50 mm. Tepelnoizolačné dosky je potrebné zakotviť do betónu.

Všetky časti konštrukcie, ktoré by pri užívaní spôsobovali tepelné straty je potrebné izolovať tepelnou izoláciou. Celý objekt sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom – polystyrénové dosky ISOVER EPS 70F, hr. 160 mm. Zateplenie ostení a nadpraží dosky polystyrénu, hr. 30 mm. Soklové murivo je zateplené soklovými doskami z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 2800C hr. 120 mm, minimálna hĺbka pod terénom je 450mm.

Klampiarske výrobky

Jedná sa o vytvorenie strešných zvodov. Použije sa odkvapový systém z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm. Strešné zvody budú vedené po fasáde, poprípade sa ukotvia do zateplenia.

Prístrešok

Prístrešok je vybudovaný ako samostatná ocelová konštrukcia, pre poskytnutie parkovania pre dve osobné autá. Farba Antracit.

Úpravy povrchov

Povrchové úpravy pre jednotlivé miestnosti sú rozpísané vo výkresovej časti. Vnútorné povrchy stien po vytvorení hrubej omietky a pred realizáciou jemnej omietky a sklotextilnou sieťkou. Vonkajšia omietka je navrhnutá hladená silikátová omietka (BASF, RELIUS) –biela a stredne šedá.

Podlahy

Obvodové a vnútorné nosné steny I. NP budú murované z tvárnic Porfix hr. 300 mm a murivom Porfix hr. 250 mm na spojovaciu maltu.Deliace priečky sú murované z presných tvPodlaha obytných miestností ako aj v miestnosti kúpelne a technickej miestnosti bude keramická dlažba. Na prestrešenej terase sa na podkladný betón nalepí keramická mrazuvzdorná dlažba GRESS (alternatívne je možné použiť zámkovú dlažbu).

Nášľapná vrstva interiérových podláh bude ukladaná na Anhydritový poter, podlahový polystyrén, podkladný betón, ktorý je uložený na štrkovom zhutnenom lôžku.

Výplne otvorov

Exteriérové okenné a dverné konštrukcie sú plastové, trojsklo farba, interiér biela-exteriér antracit Sklo trojsklo. Vchodové dvere sú hliníkové. Dodávateľ – Slovaktual.

Maľby a nátery

Natieračské práce sa budú riadiť príslušnými technologickými predpismi platnými pre danú konštrukciu. Základná farba interiéru biela.

Vykurovanie

Vykurovanie je riešené podlahovým vykurovacím systémom a Kotlom Wiessmann.

Komín a krb

V obývacej miestnosti je vybudovaný komín pre zaústenie krbového telesa.

Pripravujeme pre vás domy v troch variantoch

Dom A

Kliknite pre viac informácií

Rezervovaný

Dom B

Kliknite pre viac informácií

Predaný

Dom C

Kliknite pre viac informácií

Rezervovaný

Chcete vedieť viac?

Máte záujem sa viac dozvedieť o tomto projekte? Zaujíma vás viac detailov, konkrétne špecifiká stavby, alebo sa chcete stretnút s developerom? Chcete sa príjsť pozrieť na realizáciu výstavby alebo chcete vidieť priamo miesto výstavby?